Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Skierniewicewtorek, 5 lipca 2022 r.

imieniny: Antoni, Bartłomiej

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA SKIERNIEWICE

Strona główna » Nieodpłatna pomoc prawna » NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA SKIERNIEWICE

Podtytuł: Urząd Miasta Skierniewice realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Urząd Miasta Skierniewice zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

W 2021 roku nieodpłatna pomoc prawna jest realizowana w następujących punktach według poniższego harmonogramu:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

PROWADZĄCY

 

ADRES

DYŻURÓW

DNI i GODZINY

Lokal dogodny dla osób na wózkach inwalidzkich

DANE KONTAKTOWE

PUNKT NR 1

Punkt Radców Prawnych/Adwokatów

 

Urząd Miasta Skierniewice

ul. Senatorska 12, pokój nr 2

 

Pn. godz. 12-16

 

TAK

 

ZAPISY, INFORMACJE:

poniedziałek –piątek

godz. 8.00 -16.00

tel. 46 834-51-77,

46 834 51-78

 

m.denisiuk@um.skierniewice.pl

 

www.skierniewice.eu

 

Wt. godz. 12-16

 

Śr. godz. 12-16

 

Czw. godz. 12-16

 

Pt. godz. 12-16

 

 

PUNKT NR 2

Punkt Organizacji Pozarządowej

Fundacja CELESTE z Łodzi

Pn. godz. 8-12

 

Wt. godz. 8-12

 

Śr. godz. 8-12

 

Czw. godz. 8-12

 

Pt. godz. 8-12

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19 obecnie porady prawne udzielane są za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W czasie obowiązywania epidemii został zniesiony obowiązek pisemnego składania oświadczeń.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

 • nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą nie zatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku,

 • osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Porady, co do zasady, udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy. Udzielanie nieodpłatnej pomocy odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

Na czym polega nieodpłatna pomoc prawna?

 • wskazaniu sposobu rozwiązania powstałego problemu prawnego,   

 • poinformowaniu osoby fizycznej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,

 • sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu sądowym,   

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.   

 • uzyskaniu wsparcia w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Na czym, polega nieodpłatna mediacja?

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzeniu mediacji;
 5. udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Zgodnie z art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnej mediacji

Każdy przypadek udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej, zwanej dalej „kartą pomocy”. Karta pomocy składa się z części A i części B.

Część A karty pomocy wypełnia osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej/mediacji, przy czym pozycje zawierające informacje dotyczące osoby uprawnionej mogą być wypełnione przy udziale tej osoby.

Część B karty pomocy obejmuje opinię osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnej mediacji. Wypełnia ją osobiście osoba uprawniona, z wyjątkiem danych zawartych w pkt 1 tej części karty pomocy. Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnej mediacji osobie uprawnionej przekazuje się część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w pkt 1. Wypełnienie części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne.

W przypadku, gdy osoba uprawniona wyrazi zgodę na wypełnienie części B karty pomocy, zapewnia się jej miejsce i warunki do anonimowego jej wypełnienia. Osoba uprawniona osobiście umieszcza wypełnioną część B karty pomocy w zamkniętej skrzynce znajdującej się przed lokalem, w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna/nieodpłatna mediacja, w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy.

Części B karty pomocy nie przekazuje się osobie uprawnionej w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W takim przypadku po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona może dobrowolnie przekazać anonimową opinię o udzielonej pomocy prawnej pod numerem tel.: 46 834-51-77 lub na adres poczty elektronicznej: m.denisiuk@um.skierniewice.pl, listownie na adres Urząd Miasta Skierniewice ul. Rynek 1.

Źródło informacji: Marta Denisiuk. Data utworzenia: 2019-04-29.
Wprowadził do systemu: Dominik Grześkowiak. Data wprowadzenia: 2019-04-29 14:44:48.
Zatwierdził do publikacji: Dominik Grześkowiak. Data publikacji: 2019-04-29 14:44:48.
czytano: 3680 razy, id: 16460
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2021-01-05
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2021-01-05
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2020-09-01
Dodanie załącznika/ załączników
Marcin Urbański

2020-01-10
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2020-01-10
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2019-07-24
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2019-07-24
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2019-07-24
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2019-07-24
Aktualizacja wiadomości
Dominik Grześkowiak

2019-04-29
Dodanie załącznika/ załączników
Dominik Grześkowiak

2019-04-29
Nowa wiadomość
Dominik Grześkowiak

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiWybierz miesiąc:

 Informacje Newsletter

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice

tel.: 46 834-51-00, 46 834-51-01
e-mail: umskier@um.skierniewice.pl

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Miasta Skierniewice został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Władze Miasta oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. Głównym zadaniem strony głównej BIP, na której się obecnie znajdujesz, jest udostępnianie: adresów stron BIP podmiotów zobowiązanych do prowadzenia Biuletynu, podstawowych danych teleadresowych tych podmiotów oraz informacji o redaktorach stron podmiotowych BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto Skierniewice 2022